Nadnárodní studentská vědecká konference 2016

V úterý 17.5.2016 proběhl ve společnosti Zentiva v Praze již 15. ročník Nadnárodní studentské vědecké konference. Konference se každoročně účastní studenti farmaceutických fakult v Bratislavě, Brně a Hradci Králové. Studenti prezentovali  své práce ve 3 kategoriích: chemické sekci, biologické sekci a sekci dalších farmaceutických disciplín.

Prezentace byly hodnoceny 2 komisemi. První porota se skládala ze zástupců z každé fakulty a vítězové jednotlivých sekcí byli oceněni 15 000 Kč. Druhá porota byla složena ze zástupců společnosti Zentiva. Za naši fakultu v komisích zasedli pan proděkan Šaloun, PharmDr. Kotolová a pan profesor Csöllei.

Prezentace všech studentů byly velmi zajímavé, vyslechli jsme témata jako Syntéza amfifilních ftalocyaninů s kvarternizovanými imidazoly, Vliv metabolitů vybraných kmenů rodu Lactobacillus na růst a klíčení mikroskopických vláknitých hub nebo Hodnocení spokojenosti pacientů se zdravotnickými pomůckami při inkontinenci moči. Vybrat ty nejlepší bylo jistě velmi obtížné.

Za naši fakultu se zúčastnili:

Chemická sekce:
Josef Stráník - Syntéza substituovaných [1(fenylkarbamoyl) naftalen-2-yl] alkylkarbamátů s potenciální antimykobakteriální aktivitou


Ondřej Lička - Izolace obsahových látek z oplodí Garcinia mangostana (3. místo Zentiva, 3. místo akademičtí pracovníci)

Biologická sekce:

Dominik Rotrekl - Vliv cudraflavonu B na in vivo indukovaný střevní zánět

Zuzana Bábková - Fluorescenční vlastnosti a biologická aktivita derivátů hydroxynaftalenkarboxanilidu

Sekce dalších farmaceutických disciplín:
Lukáš Bauer - optimalizace přípravy mukoadhezivních filmů s ciclopiroxolaminem pro in vivo hodnocení na králících (1. místo Zentiva, 1. místo akademičtí pracovníci)

Nikola Holcová - Procesní analytická technologie při formulaci lékové formy (2. místo Zentiva)

Ceny pro vítěze zajistila společnost Zentiva. Všem oceněným gratulujeme.