AA 2013 Valencie

 

Letošní Autumn Assembly bylo cíleno na téma Personalized medicine. V rámci dvou sympózií jsme měli možnost vyslechnout si přední Evropské specialisty z oboru, zástupce společností EAHP, EPEMED i PGEU.

Pod lupu se tak dostaly biomarkery – jejich zkoumáním se daří přizpůsobit terapii konkrétnímu pacientovi. Stejně tak v genetice je již nyní jednoduší najít expresi některých genů, což je hudba budoucnosti nejen v onkologii. Bohužel však stále ještě zůstávají některé překážky pro přenos zkoumání genů pro individuální terapii – regulační otázky, přístup trhu (hodnocení, cenění a náhrady léků), především však otázka etická. Měl by být identifikován genom každého z nás? Pokud ano, kdo by měl být majitelem informace? Stát? Pojišťovna? My? A co přístup pojišťoven? Odmítnou pojistit někoho, kdo má vysoké riziko vzniku např. Huntingtonovy choroby? A zaměstnavatelé? Upřednostní někoho, kdo má dobrou prognózu? A jaký by měl být trest při zneužití těchto citlivých osobních informací? O těchto otázkách jsme na závěru sympozia diskutovali s přednášejícími.

Právě proto se v tomto oboru otevírají nové příležitosti pro nás – farmaceuty. V budoucích letech bude potřeba všechny tyto otázky vyřešit a najít vhodné pracovníky – kvalifikované lidi na evaluaci léčiva, výzkum a další.

Aida Batista, členka skupiny EAHP, nám prezentovala stanovisko EAHP k bezpečnosti pacienta. Přednáška se zabývala takzvanými „seven rights of patients“ – správný pacient, správné léčivo, správná dávka, správný způsob podání, správný čas, správná informovanost a správná dokumentace. Zaobírala se také tím, že každý pacient reaguje na různá léčiva různě z hlediska účinnosti a bezpečnosti. Poukázala například na některé patofyziologie nemocí (viz tabulka níže).

Lék

Gen

Fenotyp

Důsledek

Diazepam

CYP2D6

Pomalý metabolizátor

Zvýšená sedace

Warfarin

CYP2C9

Pomalý metabolizátor

Heamorrhage (kumulace)

Nortriptylin

CYP1A2P

Rychlý metabolizátor

Snížení antidepresivního účinku

 

Warfarin, široce rozšířené antikoagulancium, bylo v roce 2003 předepsáno v USA 21,2 milionům pacientů. A právě u něj je náročné stanovit optimální dávku, která je pro každého jedince individuální. Ve snaze ulehčit titraci vznikly např. webové stránky www.warfarindosing.org. A právě tady přichází na scénu personalizovaná medicína a testy fenotypu .

Individuální medicína slibuje zvýšení účinnosti u rizikových skupin pacientů a snížení nebezpečí při užívaní léčiv. Znovu však Aida Batista zmínila problémy hodnocení: Můžeme si personalizovanou medicínu finančně dovolit? Je to udržitelné? Je to pro všechny pacienty nebo pouze pro malou skupinu? Všechny tyhle otázky budou tématy budoucího výzkumu a vývoje.

Pro shrnutí: Co by nás tedy mělo čekat v budoucnosti? Individualizace dávky léčiva na základě TDM (terapeutic drug monitoring) pro snížení vedlejších účinků a maximalizování účinnosti, což by vedlo ke kratším pobytům v nemocnicích a tím snížení výdajů za zdravotní péči. Zároveň je třeba přesně specifikovat, jak využít informace sekvenovaného genomu pro terapeutické doporučení, což se však vztahuje spíše k nádorovým či srdečním onemocněním, pro bakteriální infekce či např. migrény je to zcela nevyužitelné. No a na závěr to, co se nás, studentů, týká nejvíce – vhodná edukace v tématu. Naše Univerzita patří mezi jedny z mála v Evropě, na nichž se farmakogenomika vyučuje v pregraduálním studijním programu. Proto by se v budoucnosti měl rozvíjet speciální postgraduální program farmakogenomiky, který by zahrnoval případy založené na reálných situacích.

Kromě sympózií měli účastníci také možnost navštívit nejrůznější workshopy, například workshop MSF – Médecins sans frontières – lékaři bez hranic. Je to asociace zdravotnických pracovníků pomáhajících v zemích postižených nejen živelnými katastrofami, ale také epidemiemi či dalšími problémy. Členy týmu jsou kromě lékařů také farmaceuti. Díky této inspiraci je v jednání přednáška Lékařů bez hranic i na naší Univerzitě. Měla by proběhnout v příštím semestru.

Další workshop, který stojí za zmínku, byla Antibiotická kampaň. 18. 11. 2013 proběhl Evropský den antibiotik a v rámci tohoto workshopu si účastníci osvojili teoretické informace o antimikrobiální rezistenci a o tom, jak uspořádat kampaň na toto téma a poté do ulic španělské Valencie s letáčky v ruce získat praktické zkušenosti.

Pro rychlé shrnutí přidávám jen výčet některých dalších workshopů: Nemocniční farmacie, IMP – hledání mezinárodní kariéry, Personalizovaná konzultace s pacientem, Farmakogenomika jako základ personalizované medicíny, Personalizovaná medicína rakoviny, Jak napsat vědecký abstrakt a další.

Dva z nás však neměli možnost účastnit se těchto workshopů – paralelně s tímto programem probíhala valná hromada EPSy. Dva oficiální delegáti za každou členskou zemi jednali o budoucnosti asociace. Schvalovaly se půlroční zprávy vedení, hlasovalo se o vstupu nových států (novými členy se stala Bosna a Hercegovina, Kypr a Irsko) a rozhodovalo se, kde se budou konat nadcházející akce. Letní univerzita se tedy bude konat v slunném makedonském Ohridu. My, Česká republika, jsme kandidovali na hostitele příštího Autumn assembly – podzimního kongresu 2014 – a porazili v hlasování Maďarsko. Vzniká tedy nová příležitost navštívit kongres v ČR, konkrétně v Hradci Králové. Tímto vás srdečně zveme příští podzim na kongres, který společně s hradeckým spolkem budeme hostit – poznejte kolegy z evropských zemí, získejte spoustu nových znalostí, užijte si to! Téma kongresu bude „Z laboratoře k pacientovi“. Více informací hledejte průběžně na www.czechitin2014.scsf.cz!